Entrades

Auditories energètiques obligatòries a totes les grans empreses, segons Directiva Europea 2012/27/UE

Aquest mes de novembre del 2.014 esta previst la publicació del Real Decret que reflexarà la directiva 2012/27/UE que obligarà a sotmetre a una auditoria energètica abans del 5 de desembre del 2.015, com a mínim cada quatre anys, a totes les empreses que no es considerin PYMES.

Aquestes auditories energètiques tenen que cobrir el 85% del consum de la energia final del conjunt de les instal·lacions propietat de l’empresa.

La auditoria podrà ser substituïda per l’ implantació d’un sistema de gestió energètica o ambiental certificada, sempre i quan el sistema disposi d’una auditoria energética.

 

 

ASP assessors - preu energia elèctrica

El 29 de Març, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va publicar el R.D 216/2014, en la disposició addicional quarta, els Coeficients de Liquidació de la Energia del Mercat.

Una vegada calculats per l’operador del sistema, suposa els següents increments del preu del kWh degut a les pèrdues aplicades a partir del 1 de juny del 2.014:

Tarifa d'accés* P1 P2 P3 P4 P5 P6
2.0 A 1.029
2.0 DHA 1.013 1.032
2.1 A 1.029
2.1 DHA 1.013 1.032
3.0 A 1.030 1.022 1.033
3.1 A 1.010 1.009 1.015
6.1 A 1.018 1.008 1.013 1.011 1.009 1.014
6.2 A 1.013 1.006 1.009 1.008 1.007 1.010
6.3 A 1.009 1.004 1.006 1.006 1.005 1.007

*Calculat mitja aritmètica per períodes

El preu del kWh desprès de 1 de juny 2.014 resultarà de multiplicar el preu del kWh per el corresponent valor de la taula.