El  passat 12 de febrer es va publicar en el BOE referent a les auditories energètiques el R.D 56/2016. A grans trets diu:

  • Les auditories energètiques les tenen que portar a terme totes les empreses amb mes de 250 treballadors o amb un volum de negoci superior a 50M€ i un balanç que superi els 43M€. Es te que realitzar la primera auditoria energètica en el termini de 9 mesos, sempre i quan no es disposi d’una auditoria energètica realitzada en un termini inferior de 4 anys.
  • La penalització per no realitzar l’auditoria es considera una infracció molt greu i la penalització es de 10.000€ a 60.000€, es va publicar en la Llei 18/2014 article 80 i 82.
  • Una vegada generada la auditoria es te que comunicar a la Generalitat (no esta clar si al ICAEN o al Dept. d’Indústria) mitjançant model standard.

 

El passat 19 desembre es va publicar la OM IET/2444/2014 amb els peatges d’accés de energia eléctrica per el 2.015, on s’inclouen dos canvis regulatoris que afecten al cost de la energia eléctrica.

En primer lloc es modifiquen els valors de la tarifa de peatge 6.1B que aplica a tots el subministraments de la tarifa 6.1 que tinguin una tensió de connexió igual o superior a 30kV.

Captura

Es regula un nou concepte de finançament del servei de gestió de la demanda de interrumpibilitat, el cost unitari al client serà de aprox. 0,2ct€/kWh.

 

Peatges i canons associats a l’accés a tercers a les instal·lacions gasistes, a partir de l’1 de gener del 2.015, segons l’ordre IET/2445/2014 publicada el passat 19 de desembre del 2.014.

El passat 19 de desembre del 2.014 el Ministeri de Industria, Energia i Turisme va publicar la  l’ordre IET/2445/2014 referent els Peatges i canons associats a l’accés a tercers a les instal·lacions gasistes, a partir de l’1 de gener del 2.015.

Com a resum es mantenen la aplicació dels peatges i canons en vigor el 31 desembre del 2.014 recollits en l’Ordre IET/2446/2013, amb l’excepció del terme del peatge de transport i distribució del grup 3, modificat de la següent forma:

Captura

El peatge 3.5 s’aplicarà exclusivament amb consums superiors 8GWh/any.

Se ha publicado  la Ley 28/2014 en BOE de 28 de noviembre 2014 por la que se modifican varias leyes relacionadas con medidas tributarias, financieras y de fiscalidad. Llegir més

Auditories energètiques obligatòries a totes les grans empreses, segons Directiva Europea 2012/27/UE

Aquest mes de novembre del 2.014 esta previst la publicació del Real Decret que reflexarà la directiva 2012/27/UE que obligarà a sotmetre a una auditoria energètica abans del 5 de desembre del 2.015, com a mínim cada quatre anys, a totes les empreses que no es considerin PYMES.

Aquestes auditories energètiques tenen que cobrir el 85% del consum de la energia final del conjunt de les instal·lacions propietat de l’empresa.

La auditoria podrà ser substituïda per l’ implantació d’un sistema de gestió energètica o ambiental certificada, sempre i quan el sistema disposi d’una auditoria energética.

 

 

ASP assessors - preu energia elèctrica

El 29 de Març, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo va publicar el R.D 216/2014, en la disposició addicional quarta, els Coeficients de Liquidació de la Energia del Mercat.

Una vegada calculats per l’operador del sistema, suposa els següents increments del preu del kWh degut a les pèrdues aplicades a partir del 1 de juny del 2.014:


Tarifa d’accés*,P1,P2,P3,P4,P5,P6
2.0 A,1.029, , , , ,
2.0 DHA,1.013,1.032, , , ,
2.1 A,1.029, , , , ,
2.1 DHA,1.013,1.032, , , ,
3.0 A,1.030,1.022,1.033, , ,
3.1 A,1.010,1.009,1.015, , ,
6.1 A,1.018,1.008,1.013,1.011,1.009,1.014
6.2 A,1.013,1.006,1.009,1.008,1.007,1.010
6.3 A,1.009,1.004,1.006,1.006,1.005,1.007

*Calculat mitja aritmètica per períodes

El preu del kWh desprès de 1 de juny 2.014 resultarà de multiplicar el preu del kWh per el corresponent valor de la taula.

Aquí teniu una taula on s’hi reflecteixen els preus del mercat del gas a data d’agost de 2014. Hi podeu trobar valors mensuals i valors aplicats:

Captura

L’estalvi d’energia és en aquests moments més que mai una necessitat, sent el certificat energètic una possible solució amb la qual plantejar al propietari aquelles mesures que li permetran estalviar energia i millorar la seva qualificació energètica.

Hem de ser conscients que dins de les característiques d’una edificació hi ha elements que influeixen en major mesura que altres en el seu consum d’energia, i que fins i tot alguns d’ells són inamovibles, com ara la ubicació i les dotacions de l’entorn, però, per contra, es pot actuar sobre molts altres (en alguns casos amb una inversió mínima i de ràpida recuperació). Llegir més

El passat 1 de febrer es va publicar al BOE la variació dels peatges d’accés anunciada pel ministre Sòria a finals de l’any passat.

Aquesta era una pujada del preu de l’electricitat esperada, ja que en l’última modificació del Preu Voluntari al Petit Consumidor (denominació que substitueix a l’antiga tarifa d’últim recurs, més coneguda com TUR) no es va produir cap variació en els peatges d’accés. Recordem que aquesta modificació va ser motivada per l’excepcional pujada del preu de l’electricitat registrada en l’última subhasta CESUR que va ser posteriorment anul·lada per l’Executiu.

Peatges d’accés: Com han variat?

Hi ha dos peatges d’accés, el del terme de potència i el del terme d’energia, i la variació recollida al BOE és molt desigual segons sigui la tarifa d’accés que es tingui contractada.

En la següent taula es detalla la variació de preu respecte als valors actuals:

subida-precio-electricidad-300x300

En primer lloc destaca la forta pujada que suportaran en el terme de potència dels consumidors amb tarifes d’accés 2.0A i 2.0DHS, principalment consumidors domèstics i de petit comerç. Per contra es redueix en un percentatge inferior el peatge d’accés del terme d’energia. Aquesta mesura ha estat fortament criticada des de molts sectors en ser contrària a les polítiques energètiques europees basada en el foment de l’eficiència energètica i la reducció del consum energètic, ja que amb aquesta mesura es desincentiven les inversions en estalvi d’energia a la llar.

D’altra banda, els consumidors professionals patiran una pujada tant del peatge d’accés del terme de potència com del d’energia, incrementant de nou la seva factura energètica, la qual cosa produirà una nova pèrdua de competitivitat de les empreses espanyoles.

instrucció 9/2012

INSTRUCCIÓ 9/2012, DE 5 DE JULIOL, DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES D’APLICACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ D’INSTAL·LACIONS RECEPTORES D’ENERGIA ELÈCTRICA JA EXISTENTS, SOTMESES AL RÈGIM D’INSPECCIÓ PERIÒDICA.

La justificació de la posada en servei d’una instal·lació elèctrica existent, és una documentació que el seu titular ha de disposar en tot moment, i en base a aquesta justificació té l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació vigent, de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada i d’obtenir periòdicament un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable, emès per un Organisme de Control. Llegir més