instrucció 9/2012

INSTRUCCIÓ 9/2012, DE 5 DE JULIOL, DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES D’APLICACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ D’INSTAL·LACIONS RECEPTORES D’ENERGIA ELÈCTRICA JA EXISTENTS, SOTMESES AL RÈGIM D’INSPECCIÓ PERIÒDICA.

La justificació de la posada en servei d’una instal·lació elèctrica existent, és una documentació que el seu titular ha de disposar en tot moment, i en base a aquesta justificació té l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació vigent, de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada i d’obtenir periòdicament un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable, emès per un Organisme de Control.

Des de l’entrada en vigor del Decret 363/2004 de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic per a baixa tensió, s’ha posat de manifest que titulars de determinades instal·lacions elèctriques (edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW, enllumenats exteriors…), per motius diferents, no poden justificar la seva posada en servei, si bé resten obligats al compliment del que s’ha indicat en el punt anterior.

Per a solucionar aquest aspecte, la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, de la direcció general d’Energia i Mines, va definir un procediment per dur a terme la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, aplicable fins el 18 de setembre de 2010. Aquest termini inicial va ésser prorrogat fins el 31 de desembre de 2012, per la instrucció 3/2012, de 9 de setembre.

Fruït de l’aplicació d’aquestes Instruccions, s’ha posat de manifest la necessitat de dictar una nova Instrucció que estableixi quina és la documentació a presentar quan no es pot justificar la legalització o la inscripció d’una instal·lació elèctrica, aplicable tant pel que fa a les instal·lacions receptores de baixa tensió, com pel que fa a les instal·lacions elèctriques d’alta tensió privades.

D’acord amb el què disposa l’article 5.2 del Decret 30/2012, de 2 de març, pel que s’aprova el reglament de desplegament de la Llei 12/2008, de 31 de juliol, de seguretat industrial (DOGC núm. 5582, de 8.3.10) i en ús de les atribucions que em confereix l’article 149 del Decret 352/2011, de 7 de juny, de reestructuració del Departament d’Empresa i Ocupació, s’estableix la següent Instrucció,

Primer.- En les instal·lacions receptores d’energia elèctrica, amb una antiguitat superior a 15 anys, que, d’acord amb la reglamentació vigent, siguin objecte d’inspecció periòdica per un Organisme de Control i no puguin justificar la seva legalització o inscripció i per tant no se’ls pugui emetre el certificat d’inspecció amb qualificació de resultat favorable per aquest motiu, es procedirà de la forma següent:

a) Abans de fer la inspecció, el titular de la instal·lació presentarà davant l’Organisme de Controlamb qui contracti la inspecció periòdica la documentació següent:

Declaració responsable on faci constar la inexistència de la documentació relativa a la inscripció de la instal·lació, d’acord amb el model que figura a l’Annex i de la present Instrucció.

  • Còpia del contracte subcrit amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, o qualsevol altre document que justifiqui l’antiguitat del funcionament de la instal·lació, i còpia de la darrera factura de consum.
  • Memòria tècnica simplificada i un esquema unifilar relatius a la instal·lació existents signats per tècnic titulat o tècnica titulada competent, amb els continguts definits a l’annex II de la present Instrucció.
  • Contracte de manteniment amb empresa instal·ladora inscrita al RASIC i habilitada pel tipus d’instal·lació.

b) L’Organisme de Control incorporarà aquesta documentació a l’expedient corresponent a la sol·licitud d’inspecció periòdica.

c) A partir d’aquest moment, l’Organisme de Control una vegada feta la inspecció, ambqualificació de favorable, podrà emetre el corresponent certificat d’inspecció i podrà adherir alseu lloc l’etiqueta d’inspecció periòdica. Així mateix, l’Organisme de Control ha d’emetre unacertificació en que es farà constar la circumstància de no tenir els antecedents administratius de la instal·lació, d’acord amb els models que consten a l’Annex III de la present Instrucció. Aquesta certificació tindrà els mateixos efectes administratius que la inscripció de la instal·lació.

Segon.- Aquest procediment serà aplicable a instal·lacions elèctriques receptores de baixa tensió sotmeses a inspecció periòdica d’acord amb el Decret 363/2004, de 24 d’agost i també a les instal·lacions elèctriques d’alta tensió privades en què el manteniment, les inspeccions i els controls periòdics es troben regulats per l’Ordre de 2 de febrer de 1990 del Departament d’Indústria i Energia.

Tercer.- Les instal·lacions que ja han iniciat el procediment establert a la Instrucció 10/2005, prorrogada per la Instrucció 3/2010 , podran optar per acabar-lo d’acord amb la Instrucció 10/2005 o alternativament acollir-se al que s’estableix en aquesta Instrucció.

ASP | assessors energètics, realitza tots els tràmits necessaris per a la correcta legalització de qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica. Des de la fase d’Inspecció, passant pel disseny i elaboració de documentació tècnica, fins alhora de cercar diferents industrials. ASP | assessors energètics permet als seus clients no haver-se de preocupar de res, obtenint els millors nivells de qualitat a cost reduït.

Des de ASP | assessors energètics, es dissenya i realitza totes les instal·lacions aplicant criteris d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat, obtenint, no tant sols una instal·lació legalitzada, sinó reduint-ne els seus consums. Disposem de casos d’èxit on s’ha assolit fins al 65% d’estalvi en consum elèctric. No es conformi tant sols en tenir una instal·lació legalitzada, demana una instal·lació eficient. Sol·licita’ns informació, i amb molt de gust t’atendrem i et realitzarem un pressupost sense compromís.

0 respostes

Deixa una resposta

Vols unir-te a la conversa?
No dubtis a contribuir!

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *