Entrades

instrucció 9/2012

INSTRUCCIÓ 9/2012, DE 5 DE JULIOL, DE LA DIRECCIÓ GENERAL D’ENERGIA, MINES I SEGURETAT INDUSTRIAL, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN LES NORMES D’APLICACIÓ PER A LA INSCRIPCIÓ D’INSTAL·LACIONS RECEPTORES D’ENERGIA ELÈCTRICA JA EXISTENTS, SOTMESES AL RÈGIM D’INSPECCIÓ PERIÒDICA.

La justificació de la posada en servei d’una instal·lació elèctrica existent, és una documentació que el seu titular ha de disposar en tot moment, i en base a aquesta justificació té l’obligació, quan s’escaigui d’acord amb la reglamentació vigent, de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora autoritzada i d’obtenir periòdicament un certificat d’inspecció de la seva instal·lació, amb qualificació favorable, emès per un Organisme de Control. Llegir més